November 5th, 2012

smaskoi

СТИХИ 3D (как переводят "Письма Якубу")
мой стих
слепой как птица на ветру,
облепленный пером
чужих имен – как вкус во рту,
который незнаком –
на вечном обыске, по швам
всё ищет край времен,
к
ак много будущего – там,
как холодно мне в нём

моят стих
сляп като птица сред вятъра
облепен с пера
чужди имена – като вкус в устата,
който ми е непознат -
с вечното претърсване по шевовете,
търсейки края на времето,
колко много бъдеще има - там,
и колко ми е студено в него           
         перевод Марии Липисковой

my poem
blind as a bird on the winds
plastered with feathers
of foreign names — like an unfamiliar

taste in the mouth —
the eternal search, at the seams,
always searching for the edge
,
so much future—there
like how cold it is in me
                           перевод Cris Mattison